top of page
  • הקול שבפנים

מודל אדם-עיסוק-סביבה יכול לסייע לצעירים במשבר נפשי

המודל מהווה נדבך מרכזי בריפוי בעיסוק, ולפיו התאמה מחודשת ומיטיבה בין האדם, העיסוקים והסביבות בהן הוא פועל, יכולה לסייע בהפחתת רמות דחק, ביצירת סדר ואיזון, ובהגדלת ההשתתפות בתחומי החיים.

המודל מאפשר לנתח ולהבין את התפקוד על פי יחסי הגומלין שבין המרכיבים הקוגניטיביים, הרגשיים והרוחניים, הפעילויות ותחומי החיים – התארגנות, ניהול עצמי, יחסים בינאישיים, לימודים ועבודה – והסביבה המשפחתית, החברתית והתרבותית. המודל מאפשר לזהות גורמים מעכבים ומקדמים בשגרת החיים ולשפר לאורך זמן את התפקוד ותחושת הרווחה.

bottom of page